Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden van Balance 4 All-hondentraining goed door voordat je een dienst afneemt.

Balance 4 All-hondentraining is een handelsnaam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5942974

Artikel 1 Begrippenlijst

 1. Balance 4 All-hondentraining; biedt onder deze naam trainingen aan zoals beschreven op de website: balance4all-hondentraining.nl
 2. Klant; de hondeneigenaar die middels een registratieformulier en betaling een overeenkomst aangaat voor een training met zijn of haar hond.
 3. Overeenkomst; het registratieformulier waarbij Balance4 All hondentraining zich tegen betaling van het op de website genoemde tarief jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van de aangeboden training.
 4. Contractperiode; de overeengekomen periode van de opdracht in de vorm van de afgenomen training en strippenkaart. De strippenkaart is na afgifte 1 jaar geldig en dient voor afloop van dat jaar gebruikt zijn.

Artikel 2. Aangaan van een overeenkomst

 1. De hier genoemde voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door de klant zijn gegeven en door Balance 4 All – hondentraining zijn aanvaard.
 2. Balance 4 All – hondentraining behoudt zich te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden bij te werken, met onmiddellijke ingang.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan door de aanschaf van een (proef)les of een strippenkaart.
 4. Een registratieformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld, alvorens Balance 4 All – hondentraining de gevraagde dienst kan leveren.
 5. Pas na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief.
 6. In overeenstemming worden de lessen ingepland, de locatie wordt bepaald. Deze gegevens worden per mail bevestigd door Balance 4 All – hondentraining.
 7. Balance 4 All – hondentraining behoudt zich het recht voor om de inschrijving te annuleren of per direct te beëindigen, wanneer de cursist naar beoordeling van Balance 4 All – hondentraining niet aan de vereisten -vermeld onder artikel 4, voldoet. In dat geval wordt het resterende bedrag gerestitueerd.

Artikel 3. De training

 1. Afspraken voor trainingen kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden verplaatst. Afzeggen kan alleen schriftelijk, per mail.
 2. Indien een afspraak voor een privétraining later dan 24 uur voorafgaand aan de les wordt afgezegd, vervalt het recht om de les in te halen. In geval van een strippenkaart tarief, wordt deze les alsnog verrekend met het saldo van de strippenkaart.
 3. Indien door overmacht of ziekte van de instructeur de les geannuleerd wordt, zal deze in overleg met de cursist worden verzet.
 4. Bij slecht weer gaat de les in beginsel door, tenzij er sprake is van extreme omstandigheden. De cursist wordt tijdig geïnformeerd hierover en de les wordt opnieuw gepland.
 5. Een strippenkaart is maximaal 1 jaar geldig na afgifte. Er vindt geen restitutie van resterende strippen plaats na afloop van de geldigheid. De strippen dienen na afgifte in 365 dagen te worden gebruikt.
 6. Reiskosten zijn inbegrepen bij de prijs. Dit geldt voor de regio Den Haag, Westland. Trainingen buiten deze regio zijn mogelijk, maar op aanvraag. In deze gevallen worden wel extra reiskosten in rekening gebracht ad 0,29 eurocent per gereden kilometer.
 7. Balance 4 All – hondentraining geeft advies over de training van de hond. Garantie op een uitkomst kan niet worden gegeven.

Artikel 4. Voorwaarde voor deelname aan privétrainingen, aangeboden cursussen

 1. De klant stelt Balance 4 All – hondentraining op de hoogte van specifieke allergieën of medische klachten van de hond
 2. De klant stelt Balance 4 All – hondentraining op de hoogte van eventuele gedragsproblemen.
 3. Indien kinderen – leeftijd vanaf 7 jaar-  betrokken worden bij de training, alleen na voorafgaande goedkeuring van Balance 4 All – hondentraining, volgen zij de instructies van de trainer. De ouders blijven te allen tijden verantwoordelijk voor hun kind(eren).
 4. Honden dragen tijdens de trainingen een passend tuig of halsband. Slipkettingen, prikbanden, jachtlijnen, halti’s worden niet toegestaan. Er wordt gebruik gemaakt van een standaardlijn van 2 tot 3 meter lang, flexilijnen zijn niet toegestaan.
 5. Bij Balance 4 All – hondentraining staat het welzijn van de hond voorop. Fysieke correcties zijn niet toegestaan.
 6. Tijdens de trainingen volgt de klant de instructies van de instructeur op.
 7. Mocht uw hond zijn/haar behoefte doen tijdens een training, dan dient u dit zelf op te ruimen.

Artikel 5. Wijziging en beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de privétraining blijkt dat het nodig is om de contractperiode te verlengen, zal Balance 4 All – hondentraining een voorstel op maat per mail voorleggen.
 2. Indien beide partijen tot een nieuwe overeenkomst komen, worden deze afspraken per mail bevestigd, vastgelegd.
 3. De overeenkomst eindigt wanneer de strippenkaart is gebruikt of verlopen (365 dagen na afgifte).
 4. De strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar aan een andere eigenaar met hond.
 5. De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd vanwege:
  1. Herplaatsing van het dier
  2. Overlijden van het dier
  3. Medische aandoeningen van de hond waardoor training niet verantwoord is, op advies dierenarts
  4. Een eenzijdige beslissing van Balance 4 All – hondentraining wanneer de klant niet voldoet aan de voorwaarden gesteld onder artikel 4
  5. Een eenzijdige beslissing van Balance 4 All – hondentraining wanneer het vertrouwen tussen de klant en Balance 4 All – hondentraining op ernstige wijze is verstoord
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de reeds afgegeven diensten bij de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De hond is meeverzekerd in de WIA verzekering van de eigenaar.
 2. De trainingen geschieden op eigen risico van de client.
 3. Balance 4 All – hondentraining kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of letsel.
 4. De training leidt niet tot aansprakelijkheid van Balance 4 All – hondentraining. De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag van de eigen hond.

Artikel 7. Geschillen

Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8. Copyright

Alle door Balance 4 All – hondentraining verstrekte materialen, als ook de teksten en beeldmateriaal op de website, vallen onder het copyright van Balance 4 All – hondentraining en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of openbaar gemaakt.

Privacy van gegevens

De in het registratieformulier gegeven informatie wordt niet gedeeld met derden. Gegevens als Naam, Adres, Woonplaats, naam hond zullen worden gebruikt voor de opmaak van facturen. De contactgegevens waaronder email adres en mobiele telefoonnummer zullen worden gebruikt om u op de hoogte te stellen over de trainingsmomenten, of afwijkingen daarop.

Balance 4 All – hondentraining deelt geen informatie met derden, tenzij de klant hier nadrukkelijk toestemming voor geeft. Ten behoeve van het resultaat, of voor het welzijn van de hond kan Balance 4 All – hondentraining verzoeken om advies in te winnen bij een andere professional, een gedragstherapeut of dierenarts.

Indien Balance 4 All – hondentraining vermoedt dat er sprake is van ernstige dierenmishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld, behoudt zij zich het recht voor om de daarvoor aangewezen instantie op de hoogte te stellen.